ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018Μάρτιος
2018


  4-Κυριακή. Κεντρική
Ελλάδα-Αλμυρός.
 Όθρυς Φαράγγι Μαυρομάτη.11-Κυριακή.
Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Φαράγγι Κάκαβος.

18-Κυριακή. Κεντρική
Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.
Φαράγγι Στριφτό.24-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Στριφτό.25-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.
Φαράγγι Μέγα ρέμα. Απρίλιος
201814-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα. 15-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.
Φαράγγι Στριφτό.22-Κυριακή. Κεντρική
Ελλάδα-Αλμυρός. Φαράγγι
Κακόρεμα.29-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Δέος.30-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Πετροβούνι.